ימי התשובה והשמחה – חזרה לגן עדן

1/10/2020
הגדל

בס"ד

ימי התשובה והשמחה – חזרה לגן עדן

ישנו סוד עמוק בכניסה לסוכה שטמון בחיבור המחודש שלנו את הטבע המתרחש בימי חג הסוכות.

אם נחזור אחורה, ממש כמה ימים ליום הראשון שמתחיל את השנה החדשה, אנו נזכרים שראש השנה איננו באמת  יום בריאת העולם, למרות שעל פי המסורת שבידינו נפסקה הלכה כר' אליעזר שהעולם נברא בתשרי, אך חכמים במדרש מדייקים שבריאת העולם החלה בכ"ה באלול ובריאת האדם מתרחשת בא' בתשרי.

יוצא אם כן שראש השנה הוא היום בו אנו מציינים את תחילתה של האנושות עלי אדמות. וכאן הגמ' במסכת סנהדרין נוגעת באותו סוד מראשית קיומנו שאולי אנו לא נותנים את דעתנו עליו בימי התפילות והשמחה של ראש השנה:

"אמר רבי יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום (הראשון שבבריאה). שעה ראשונה הוצבר עפרו, שניה נעשה גולם, שלישית נמתחו אבריו, רביעית נזרקה בו נשמה... תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן, עשירית סרח, אחת עשרה נידון, שתים עשרה נטרד והלך לו, שנאמר "אדם ביקר בל ילין".

יוצא אם כן, שהיום בו אנו מתכנסים בבתי הכנסת ובחיק המשפחה, מתפללים שמחים אוכלים ושותים, זהו היום בו האדם הראשון אכל מעץ הדעת ונענש בגירוש ממנו!

אם נתבונן בעומק הימים הללו נגלה דבר מופלא:

לא רק שאיננו שוקעים באבל על החטא ובפחד מהשלכותיו, אנו מתמלאים בשמחה ונוטלים חלק פעיל בתשובת וכפרת האדם והעולם כולו.

שהרי: אם בראש השנה האדם הראשון חוטא, אז הוא ואנחנו מתכנסים לאחר ימי השמחה של ראש השנה על בריאתנו, לימים של תשובה וכפרה, שבסופם כנגד האכילה מעץ הדעת אנו בראש ובראשונה מתקנים את חטא האכילה על ידי הצום של היום הקדוש.

ומיד לאחר תהליך הכפרה, אנו ניגשים למלאכת בניית הסוכה, הנקראת על שם הסכך שהכלל היסודי בהכשרו הוא שיהיה 'דבר שגידולו מן הארץ' – וכך אנו מתחילים את השיבה שלנו אל הטבע, אל מתחת לצל האמונה של העצים אשר בתוך הגן, הכניסה לסוכה לאחר ימי התשובה היא בעצם חזרתנו לגן העדן.

שם אנו ניטול את הצמחים השונים האגודים לארבעה מינים ובתוכם האתרוג, שעל פי חלק מהשיטות הוא הוא הפרי של עץ הדעת! דווקא האתרוג שטעם פריו ועצו שווים נבחר להיות הפרי שנאגד עם שאר גידולי הארץ, מכיוון שנטילתו בסוכה היא ההשלמה לנטילתו ואכילתו על ידי האדם וחוה. כאן מתגלה הסוד במלא הדרו! מגמתם של ימים גדולים אלו היא להוביל אותנו בשביל דרך עץ החיים בחזרה לגן עדן.

ויהי רצון שימים אלו יעברו על כל בית ישראל בששון ושמחה, ונזכה לגאולה שלימה של הרוח הגוף והטבע!

הרב יאיר

עבור לתוכן העמוד