הרשמה למאגר היועצים

ועדת ההתקשרויות של הרשות מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים, להיכלל ב"רשימת המציעים" של הרשות המקומית, אשר תשמש אותה בפניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות/שירותים בפטור ממכרז לפי סעיף 3(8)

לכללי המועצות האזוריות (מכרזים) (יהודה ושומרון), התשנ"ב – 1992 וסעיף 3(8) לכללי המועצות המקומיות (מכרזים) (יהודה ושומרון), התשנ"ב – 1992 (לפי סוג הרשות והעניין) – הכל בהתאם לנוהל משרד הפנים.

השימוש ברשימת המציעים כאמור, יהא החל מיום אישור הרשימה על ידי ועדת ההתקשרויות של הרשות.

פניה זו, כמו גם תפעול רשימת המציעים והשימוש בה, ייעשו בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים והוראות הממונה ביהודה ושומרון.

רשימת המציעים (לרבות כל הענפים והתחומים בה), תיקרא להלן לשם הנוחות: "הרשימה" או "רשימת המציעים".

ניהול רשימת המציעים, כמו גם קבלת מועמדים לרשימה, גריעת מועמדים מהרשימה וכיו', הינם בסמכותה של ועדת ההתקשרויות של כל רשות. מובהר,

כי גריעת מועמדים או קבלת מועמדים על ידי רשות אחת לא תחייב רשות אחרת.

היכללות של גוף ברשימה, כמו גם השימוש בו, ייעשו על פי כל דין ובהתאם לתנאים האמורים במסמך זה.

 

עבור לתוכן העמוד