זמני תפילת שחרית, קריאת שמע, טלית ותפילין בסוף תקופת שעון הקיץ תשע"ט

10/10/2019

 

1.       שעון הקיץ (תשע"ט) מסתיים במוצאי שבת פרשת "בראשית" (אור לכח תשרי) תש"ף.

2.       בימים האחרונים לפני הזזת השעון, הנץ החמה הוא בשעה מאוחרת יחסית. כידוע, על פי הנץ החמה נקבעים זמני התפילה בבוקר. נא לקחת בחשבון את הזמנים המדויקים בעת קביעת שעת התפילה.

3.       בשולחן ערוך אורח חיים (סימן פט סעיף א) נפסק: זמן תפלת השחר, מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה, כדכתיב: ייראוך עם שמש (תהילים עב, ה) ואם התפלל  משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח, יצא.

4.       על כך כתב ב"משנה ברורה" (ס"ק ד): יצא - בדיעבד ואפילו שלא בשעת הדחק. ובשעת הדחק כגון במשכים לצאת לדרך וכהאי גוונא שאר דחק ואונס אפילו לכתחילה.

ודע דדברי השולחן ערוך אינם אמורים רק לענין חובת מצות תפילה בלבד דיצא בה אחר שהאיר המזרח דבזה כבר הגיע זמנה דניתקנה כנגד התמיד ושחיטת התמיד היה תיכף משהאיר המזרח, אבל לענין קריאת שמע שקודם התפלה לא איירי המחבר בסימן זה. ועיין לעיל בסימן נ"ח במשנה ברורה ס"ק יט דלא יצא בזה ידי חובת קריאת שמע אף דיעבד אם רגיל לעשות כן, עד שיכיר את חבירו הרגיל עמו קצת ברחוק ד' אמות, וזה מאוחר מזמן דהאיר המזרח, ובפרט כשרוצה אז להניח תפילין ולברך עליהן דבוודאי אין לברך עד שיגיע הזמן דמשיכיר הנ"ל.

5.       לגבי הזמנים המדויקים יש מחלוקות גדולות בין האחרונים. לגבי זמן "משיכיר": הרב עובדיה ב"יחוה דעת" (חלק ב סימן ח) קובע 66 דקות לפני הנץ, לפי "כף החיים" (יח, יח)  60, ובירושלים נהגו 50-55 דקות לפני הנץ. ובכמה מקומות בבני ברק 45 דקות לפני הנץ. למעשה בספרים רבים כתבו שהוא כ- 50 דקות לפני הנץ, וכך נפסק על ידי הרב טוקצינסקי. באפרת הוחלט לנהוג על פי שיטתו.

6.       גם לגבי עלות השחר יש דעות שונות. גם בהקשר זה קבלנו את דעת הרב טוקצינסקי שהוא 90 דקות לפני הנץ (ללא הבדל קיץ או חורף).

7.       לאור זאת אבקש להפנות תשומת לבכם ללוחות הזמנים בשבוע האחרון של שעון הקיץ, ולהיערך (מבחינת זמני התפילה) בהתאם.

 

תאריך

עלות השחר

(זמן תפילת שחרית המוקדם בדיעבד)

"משיכיר"

(טלית ותפילין/ קריאת שמע)

הנץ החמה

(זמן תפילת העמידה בשחרית, לכתחילה)

כג תשרי (22.10)

5:14

5:54

6:44

כו תשרי (25.10)

5:17

5:57

6:47

 

בברכת חורף בריא, גשום ושמח

 

הרב שמעון גולן.

 

עבור לתוכן העמוד