קול קורא להקמת מיצג לזכר קורבנות השואה בגוש עציון

בס"ד
קול קורא להקמת מיצג לזכר קורבנות השואה בגוש עציון ביוזמת שורדי שואה תושבי אפרת, ובשיתוף פעולה עם המועצה האזורית גוש עציון,
המועצה המקומית אפרת, המועצות הדתיות של אפרת וגוש עציון וקרנות גוש עציון ואפרת, אנו קוראים בזה לאומני גוש עציון ואפרת להציע הצעות להצבת מיצג/אנדרטה/קיר זכרון וכד' לזכר קרבנות השואה.

המיצג יוצב בבית העלמין האזורי ליד כפר עציון.


להלן פרטי קול הקורא:
1 . רשאים להגיש הצעות אומנים שמקום מגוריהם הקבוע הוא בתחומי המועצה האזורית
גוש עציון או המועצה המקומית אפרת.
2 . את ההצעה יש להגיש בפורמט של סקיצה, מודל או סרטון כאשר הוא מלווה על ידי תיאור מילולי המסביר את רעיון ההצעה.
3 . יש לצרף להצעה הערכת עלות של הקמת המיצג, כולל חומרים וזמן עבודה של האומן.
4 . בבחירת האמן הזוכה ישתתפו וועדת בחירה ציבורית המורכבת מהאנשים הבאים:
א. 2 שורדי שואה תושבי גוש עציון ואפרת.
ב. ראש מועצת אפרת או נציגו.
ג. ראש מועצת גוש עציון או נציגו.
ד. ראש המועצה הדתית גוש עציון או נציגו.
ה. ראש המועצה הדתית אפרת או נציגו.

ו. נציג הנהלת חברה קדישא גוש עציון ואפרת.

ז. 1 נציג בית העדות.
ח. 2 אומנים תושבי גוש עציון אשר לא הציעו הצעה לתחרות.
ט. 2 נציגי קרן גוש עציון וקרן אפרת.
5 . סיור לבית העלמין על מנת לראות את מקום הצבת המיצג יתקיים בתאריך כ"ד באלול
תשע"ו, 27.9.2016 בשעה 9:00 בבית העלמין האזורי ליד כפר עציון. יש להירשם לסיור
מראש במייל: libby@gush-etzion.org.il
6 . את ההצעה יש להגיש למועצה הדתית גוש עציון, בכל פורמט שהוא, עד לתאריך י"ד
בחשוון תשע"ז, 15.11.2016 .
7 . וועדת הבחירה תתכנס עד שבועיים לאחר המועד האחרון של הגשת ההצעה כדי לבחור את ההצעה הזוכה.
8. הוועדה רשאית לבחור כל הצעה מבין ההצעות שתוצע.
9. אם לא תיבחר אף הצעה, הוועדה תיפנה לאומנים מחוץ לגוש עציון על מנת להציע את הצעותיהם.
10 . ביצוע ההצעה תהיה באחריות האומן לאחר בחירת הצעתו, לפי לוח זמנים מוסכם.
11 . הקמת המיצג תלויה בהשגת תרומות למימון הביצוע על ידי קרן גוש עציון וקרן אפרת.
המועצות לא יהיו מחויבות להצבת המיצג באם לא תתקבלנה תרומות שיכסו את עלות
הקמת המיצג.

עבור לתוכן העמוד