הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2018

17/06/2018

                                                                                   

הגשת בקשה לתמיכה לשנת  2018

 

 1. ניתנת בזאת הודעה לציבור המבקשים על מועד סופי להגשת בקשות תמיכה לשנת   
       2018 לעמותת הורים ליד בתי ספר יסודיים באפרת.

2. ההודעה ניתנת בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות המקומית, כפי שפורסם   
      בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/06 (להלן – "הנוהל").

     חלוקת התמיכות תתבצע עפ"י הנוהל והתבחינים שאושרו ע"י המועצה לשנת 2018. להלן התבחינים    
     וקריטריונים לבקשה;

1.     עמותת הורים הפועלים לצד בית ספר יסודי באפרת.

2.     התמיכה תינתן עבור תלמידים תושבי אפרת בלבד הלומדים בבית ספר באפרת.

3.     העמותות פועלות להקטנת כיתות, העשרת תכנים חינוכיים ושיפור מרחב למידה.

4.     העמותות פועלות למעלה מ- 10 שנים.

5.     העמותה עומדת בכל הדרישות הכלליות של נוהל תמיכות בחוק (אישור ניהול תקין, ניהול ספרים בתוקף וכו').

טופס הבקשה יכלול את הפרטים הבאים:

א. שם העמותה

ב. אישור ניהול ספרים תקין בתוקף.

ג. שמות וכתובות חברי ההנהלה של העמותה .

ה. שם וכתובת הגזבר, או מי שאחראי לניהול ענייניו הכספיים, בהתאם להוראות

הדין שחל על צורת ההתאגדות של העמותה וכן ורואה החשבון של העמותה .

ו. שמות וכתובות מורשי החתימה של העמותה.

ז. פרטי חשבון הבנק אליו תועבר התמיכה.

ח. אישור ניהול תקין. יצרף אישור תקף מרשם העמותות.

 

לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

א. תעודת רישום

 תעודה על רישום התאגיד או אישור מאת עורךדין על המעמד המשפטי של העמותה.

ב. תזכיר תקנון

מסמכי היסוד המעודכנים של העמותה (תזכיר, תקנון וכיוצא באלה).

ג. דוחות כספיים

ד. תקציב

 תקציב מאושר או הצעת תקציב של העמותה לשנת הכספים עבורה  מבוקשת התמיכה, לרבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות, ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים, הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה.

ה. מע”מ

אישור מעמד המוסד הציבורי במשרדי מס ערך מוסף.

ו. מס הכנסה

אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.

6. הבקשות ייבדקו ע"י הועדה המקצועית בכפוף לנוהל והתבחינים.

7. המעוניינים מתבקשים להגיש בקשותיהם לגזברות המועצה עד  5.7.18. (כב' בתמוז תשע"ח)

8. בקשה שלא תוגש עד המועד הנ"ל ולא יצורפו לה כל המסמכים הדרושים, לא תידון.

9. למגיש הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת, כי מתן התמיכות לשנת 2018 מותנה  
      באישור לתקציב מתאים ע"י מליאת המועצה ושר הפנים וביכולת התקציבית של
      המועצה. בהיעדר  התנאים הנ"ל, לא יינתנו תמיכות.

בברכה,

 

שרון הורוביץ

גזבר המועצה

 

עבור לתוכן העמוד