תבחינים למתן תמיכות

6/09/2020

 

מבוא

 

כללי:

----

 

1.      מועצה מקומית אפרת (להלן: "המועצה") תדון במתן תמיכות מתקציב היטל מבני ציבור שנגבה על ידה בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 (להלן – "הנוהל"), ואין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליהן בלבד.

 

2.      התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

 

3.      התמיכה  תינתן לשם בניית בתי כנסת חדשים באפרת במגרשים  2608 (בית המוריה), ובהתאם לעקרונות ולתעריפים שהותוו בהחלטת המועצה ושנקבעו באותה ישיבה.

 

4.      התמיכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על פי הנחיות הגזבר, ועל פי שיקול דעתו ובהתאם לסעיף 18.1 לנוהל.

 

5.      המועצה תהייה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.

 

6.             על המציע לעמוד בדרישות הבאות:

 

1.       המציע הוא תאגיד אשר מתכוון להקים ולהפעיל את בית הכנסת.

2.       לפחות 80% מחברי התאגיד שילמו אגרת מבני ציבור בהתאם לתעריפו המלא, ואשר אגרה בגינם לא נמסר לתאגיד אחר המפעיל בית כנסת.

3.       התאגיד מתכוון לבנות את בית הכנסת בשכונות הזית, הדגן או התמר.

4.       התאגיד פנה בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה החל על רשויות מקומיות, והמועצה החליטה להקצות לו את המקרקעין, בכפוף לסיום ההליך.

5.       בידי התאגיד תוכניות מפורטות לבניית בית הכנסת, אשר אושרו על ידי מהנדס המועצה.

6.       התאגיד הציג מסמכים המצביעים על כך שיש בידיו הון עצמי בשיעור אשר יש בו כדי לממן לפחות את היתרה מהנדרש לשם בניית בית הכנסת.

7.             התמיכה תינתן בהתאם למספר בתי האב ששילמו את אגרת מבני הציבור אשר הינם חברים בתאגיד, והכפלת מספר זה בתעריף  המוסכם.

 

8.             על המציעים להגיש את המסמכים הבאים:

 

1.       תעודת התאגדות של התאגיד

2.        בקשה חתומה ע"י כל חברי העמותה שהינם בעלי נכסים בקרבת המגרש  בצרוף כתובת הנכס ות.ז ובה התחייבות של החותמים שזוהי העמותה היחידה שמוגשת בשמם בקשת תמיכה.

3.       תוכניות הבניה.

4.       תצהיר מימון ממנהלי העמותה מגובה במסמכים ו/או אישורים.

5.       מסירת המסמכים עד ליום רביעי 30.9.20

 

 

עבור לתוכן העמוד